BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Stipend og tilskudd

 
Bildende Kunstneres Hjelpefond har siden starten gitt over 300 millioner kroner tilbake til kunstnere i form av stipender og støtte, og i 2017 ble det utbetalt i overkant av 29 millioner kroner tilsammen. Fondet er dermed en betydelig aktør og tilskuddspartner i kunstfeltet, og yter et viktig bidrag til å sikre mangfold og ny produksjon av kunst i Norge.
 
BKH yter tilskudd til kunstnere som har eller har hatt sitt hovedvirke i Norge, deres etterlatte og til andre formål og prosjekter til fremme av norsk kunst. Fondet forvalter også fire store kunstpriser samt en ordning for regionalt baserte stipend som fordeles via kunstsentrene.
 
De kunstfaglige stipendene tildeles på kunstfaglig grunnlag, etter de kunstneriske kriterier som er satt for de enkelte ordningene. Stipendene søkes og tildeles gjennom den årlige ordinære stipendbehandlingen i stipendkomitéene i Norske Billedkunstnere (NBK) og Norske Kunsthåndverkere (NK). Kunstfaglige stipend kan søkes av kunstnere uansett kjønn, bosted, kunstnerisk uttrykksform eller organisasjonstilhørighet. Tilskudd fra de øvrige ordningene tildeles av BKH innenfor de kriteriene som er satt for den enkelte ordningene. Mer informasjon samt retningslinjer for de enkelte ordningene finnes under enkeltpunktene i menyen til høyre.
 
For å kunne tildeles kunstfaglig stipend eller -tilskudd fra BKH må du være kunstner som profesjonelt og yrkesmessig produserer eller har produsert verk som er avgiftsbelagt etter kunstavgiftloven. Som «etterlatt» legges til grunn de samme kriterier som i folketrygdloven. Satser for tilskuddsbeløp og stipend, antall stipend og økonomiske rammer for de enkelte tilskuddsordninger, fastsettes for hvert år av fondsstyret.

Stian Korntvedt Ruud
 Stian Korntved Ruud, "Daily Spoon" (2013). © Stian Korntved Ruud / BONO. Vinner av Kunsthåndverkprisen 2015.  Verket er i KODEs eie