BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Fullstendige retningslinjer - BKH Delegerte tildelinger

Revidert august 2019

  
Formål

Delegerte tildelinger fra BKH har som formål å styrke det regionale kunstfeltet i tilknytning til kunstsentrenes virksomhet. Midler fra ordningen kan søkes av kunstsentre som ønsker å tilby individuelle produksjonsstipend til kunstnere med tilknytning til regionen. 

 
Søknad til BKH om å disponere midler fra ordningen
  • Midler fra ordningen kan søkes av kunstsentre tilsluttet Kunstsentrene i Norge. Søknad sendes på fastlagt skjema innen oppgitt frist.
  • Søknaden til BKH skal inneholde en plan for utlysning og tildelingsprosess for produksjonsstipendene. I planen skal formål, stipendbeløp og tildelingskriterier angis for de stipendene som ønskes utlyst. Planen godkjennes av BKH. 
  • Tilknytning til regionen kan brukes som kriterium.
Utlysning og tildelingsprosess for stipendene
  • Utlysning av stipendene skal publiseres offentlig med formål, stipendbeløp og tildelingskriterier som i godkjent plan. 
  • Søknader om stipend skal vurderes mot vedtatte kriterier av et kunstfaglig kompetent organ, og tildelingene skal vedtas av senterets styre. 
  • Stipend kan tildeles kunstnere som hovedsakelig har eller har hatt sitt virke i Norge. Tildelinger skal ellers skje uavhengig av nasjonalitet, kjønn, alder og eventuell organisasjonstilhørighet. 
  • Tildelt beløp fra BKH skal i sin helhet utbetales som stipend til tilgodesett(e) kunstner(e). Administrative utgifter som måtte påløpe dekkes av kunstsenteret.
  • Midlene kan ikke inngå i kunstsenterets ordinære drift og kan ikke erstatte utstillingsvederlag til kunstneren.
  • BKH skal krediteres slik ved utlysing og ved promotering av stipendtildelinger og stipendprosjekt: «(Navn på kunstneren) har mottatt (navn på kunstsenter)s produksjonsstipend med midler fra Bildende Kunstneres Hjelpefond». BKHs logo benyttes på skriftlig materiell.
 
Rapportering
Det skal sendes inn rapport for bruk av stipendmidlene innen oppgitt tidsfrist. Rapporten sendes på fastlagt skjema vedlagt kopi av signert protokoll med begrunnelse fra behandling i kunstfaglig komité. Godkjent rapport må foreligge før neste års midler kan utbetales. 
 
 
Tildelt beløp
BKHs styre avgjør årlig størrelsen på tildelingene til kunstsenteret samt minimum stipend-/ støttebeløp pr. kunstner. Tildelte stipendmidler kan ikke deles opp i lavere stipendbeløp enn angitt av BKH (se søknadsskjema). 
 

Carl Mannov
Carl Mannov, "Bathing Figure" (2016). © Carl Mannov / Christian Andersen. Foto: Malle Madsen. Tildelt kunststudentstipend i 2016.