BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Fullstendige retningslinjer - kunststudentstipend

 
Formål
BKH kunststudentstudentstipend har som formål å være til inspirasjon for kunststudenter og bidra til økt kunnskap om lov av 4. november 1948 om avgift på omsetning av billedkunst m.m. (Kunstavgiftsloven).
 
Tildelingskriterier
Stipendiet tildeles på kunstfaglig grunnlag.
Stipendiet kan tildeles masterstudenter ved følgende kunstutdanninger:
• Kunsthøgskolen i Oslo, Kunstakademiet og Kunst og håndverk
• Institutt for kunst, UiB
• Kunstakademiet i Trondheim, NTNU
• Kunstakademiet i Tromsø, UiT
 
Stipendiene fordeles mellom de fire utdanningsstedene med samme forhold som det antall kunststudenter som i vårsemesteret følger undervisningen som masterstudenter. Bachelorstudenter, hospitanter, gjestestudenter, fordypningsstudenter og andre som ikke har ordinær status som masterstudent ved kunstutdanningen faller ikke inn under ordningen. Utvekslingsstudenter mellom akademiene er i denne sammenheng knyttet til det akademi der de på søknadstidspunktet er student.
 
Vurdering og tildeling
Stipendiene tildeles av stipendkomiteer oppnevnt av akademiene. Hver stipendkomité skal bestå av tre kunstnere som ikke er tilknyttet utdanningsinstitusjonen. Stipendsøkerne skal presentere minst ett verk, og akademiene må i løpet av første halvår av kalenderåret arrangere en samtidig presentasjon av disse arbeidene. Stipendkomiteen skal tildele stipendiene med utgangspunkt i arbeidene på denne visningen.
 
Protokoll fra tildelingen oversendes BKH.Protokollen skal inneholde opplysninger om
• antall studenter som faller inn under ordningen
• antall søkere til stipendiet
• navn, adresse og personnummer (11 siffer) til stipendiatene

Protokollen skal være undertegnet av medlemmene av stipendkomiteen.

Undervisningsstedet er ansvarlig økonomisk og praktisk når det gjelder presentasjonen av vurderingsmaterialet og stipendkomiteens arbeid. BKH betaler tilsvarende 5 % av stipendbeløpet i kompensasjon for administrasjonskostnadene. Beløpet kan overføres fra BKH når protokoll fra stipendkomiteen foreligger.
 
Størrelsen på stipendet
BKHs styre avgjør årlig hvor mange stipend som skal utdeles og hvilken størrelse det skal være på stipendiene.
 
Utdeling og utbetaling
Stipendiene offentliggjøres og deles ut av BKHs direktør i sammenheng med en orientering om BKH og kunstavgiftsloven. BKH står for og dekker alle utgifter i forbindelse med denne. Stipendiene utbetales i sin helhet og uten forskuddstrekk, og innberettes til likningsmyndighetene som stipend til utdanning.

Carl Mannov
Carl Mannov, "Bathing Figure" (2016). © Carl Mannov / Christian Andersen. Foto: Malle Madsen. Tildelt kunststudentstipend i 2016.