BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Regional fordeling

I 2015 ble det innbetalt kunstavgift fra 810 foretak. Dette er 59 flere enn i 2014 og en økning på nesten 8 %. Av alle innbetalende foretak sto 10 av dem for til sammen 34 % av den totale avgiftsinngangen. 8 av disse 10 er private, kommersielle foretak og 9 av dem er lokalisert i Oslo.

Oslo-regionens markante dominans speiler at hoveddelen av kunstavgiftsinnbetalingene er knyttet til den kommersielle, private og ikke minst profesjonaliserte delen av markedet, i tillegg til utsmykkingsinstitusjonene. Tall for avgiftsinngang i regionene utenfor Oslo er ofte styrt av omsetningsresultatene for noen få, ledende kommersielle gallerier og kunsthandlere. Omsetningen for øvrig i distriktene preges av et idealistisk og frivillighetsbasert kunstmarked. Enkelte år kan offentlige utsmykkingsprosjekter gi uforholdsmessige store utslag, men over tid har fordelingen mellom fylkene vært relativt stabil fra år til år

Fylker graf 2010 2015
 
Fylker Tabell 2010 2015
 
Oslos relative andel av totalt innbetalt kunstavgift har imidlertid gradvis blitt noe redusert i forhold til alle øvrige regioner de siste årene, og denne trenden fortsetter i 2015. Alle fylker unntatt Aust-Agder økte sine totale innbetalinger til Kunstavgiften. Blant de fire største regionene i kunstavgiftssammenheng utenfor Oslo er det verdt å merke seg at innbetalingene fra Rogaland har økt med 13,9 %, til tross for at regionens næringsliv for øvrig er preget av nedgangstider. Innbetalinger fra Hordaland økte med hele 62 %, og dette er også fylket med størst økning av relativ andel. 
 
Storste regioner Tabell 2010 2015
 
Storste regioner Graf 2010 2015